Põhikiri

Täppsportlased Mittetulundusühing
Põhikiri
07.08.2013

I Üldsätted

1.1 Täppsportlased Mittetulundusühing (edaspidi Ühing) on Eestis registreeritud ja
vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste/ juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit
mittetaotlev organisatsioon, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu
saamine.

1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 Ühingu majandusaasta algab 01.01. ja lõpeb.31.12
1.4 Ühing on asutatud tähtajatult.
1.5. Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi
saavutamiseks.
1.6 Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

II Ühingu eesmärk ja tegevused

2.1 Ühingu põhieesmärgid:

2.1.1 Sportlaste osalemine Eesti sisestel k.a. Eesti Meistrivõistlustel ja muudel
rahvusvahelistel võistlusel
2.1.2 Propageerida tervislikke ja sportlikke eluviise.
2.1.3 Ühis- ja individuaaltreeningud ning üritused.
2.1.4 Ühingu liikmete võistlusreisid ja treeninglaagrid.
2.1.5 Laste – ja noorte sporditreeningud ja võistlused.

2.2 Eesmärkide saavutamiseks teeb Ühing järgmisi tegevusi:

2.2.1 Treenida ja toetada andekaid sportlasi seatud sportlike eesmärkide saavutamiseks
Eesti sisestel k.a. Eesti Meistrivõistlustel ja muudel rahvusvahelistel võistlusel.
2.2.2 Korraldada osalemist Eesti – ja välisspordiüritustel.
2.2.3 Avaldada koduleheküljel uudiseid Ühingu tegemistest ning üldist informatsiooni tervisest ja liikumisest.
2.2.4 Korraldada ühis- ja individuaaltreeninguid ning sporti toetavaid üritusi.
2.2.5 Korraldada võistlusreise ja spordilaagreid.
2.2.6 Korraldada laste – ja noorte sporditreeninguid ja võistlustel osalemist.
2.2.7 Korraldada spordiüritusi.

2.3 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest,
asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja
lepingutest.

III Liikmeks vastu võtmine ja ühingust väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja
kord, liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline/ füüsiline isik, kes soovib
arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Ühingu juhatusele
kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasuma Ühingu
liikmemaksu.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus. Juhatuse negatiivse otsuse korral võib kandidaat pöörduda avaldusega üldkoosoleku poole.

3.1.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
Ühingu juhatus kustutab Ühingust väljaastunu liikmete nimekirjast ühe kuu
möödumisel, tingimusel, et kõik võlad Ühingu ees on likvideeritud.

3.3. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.3.1 liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
3.3.2 ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või korraldatud
üritustel.

3.3.3. Liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades eelnevalt selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele elektroonilise kirja teel vähemalt
neliteist (14) kalendripäeva enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda
sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuse koosolekul. Liikme
väljaarvamise otsus on langetatud juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.

3.3.4 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

IV Liikmete õigused ja kohustused

4.1 Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul
4.1.2 valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja muude organite liikmeks;
4.1.3 saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta

4.2 Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1 järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
4.2.2 tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;
4.2.3 teatama Ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast nende muutumist;
4.2.4 tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel .

V Üldkoosolek

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga Ühingu liikmel on üks (1) hääl.
5.2 Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.
5.3 Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on:
5.3.1 põhikirja muutmine;
5.3.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra
kehtestamine;
5.3.3 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
5.3.4 majandusaasta aruande kinnitamine;
5.3.5 juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise
otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine
ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
5.3.6 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine; 5.3.7 Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;
5.3.8 Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;
5.3.9 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse.
5.4 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.4.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;
5.4.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
5.4.3 muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

5.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale Ühingu liikmele neliteist (14)
kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise teate kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra;

5.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Volituse alusel esindaval isikul on võimalik esindada korraga ainult ühte
Ühingu liiget
5.7 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi
muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete või nende esindajate nõusolek.

VI Juhatus

6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kaks kuni viis (2 kuni 5) liiget.
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks (2) aastaks.
6.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
6.4. Juhatuse ülesanneteks on Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete arvestuse pidamine, ühingu vara kasutamise ja käsutamise korra määramine; raamatupidamise ja
aruandluse korraldamine.
6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VII Kontrollorganid

Üldkoosolek võib määrata vajaduse korral revisjonikomisjoni/revidendi või audiitori, et teostada järelvalvet ühingu majandustegevuse üle. Kumbki neist ei või olla Ühingu juhtorgani liige. Audiitori teenust ostetakse teenusena sisse. Revident või revisjonikomisjon võib olla moodustatud Ühingu liikmete hulgast ja määratakse üldkoosoleku otsusega kas ühekordselt või teatud perioodiks.

VII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3. Ühingu likvideerimisel pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse alles
jäänud vara üle Vabariigi valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud
ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule

Käesolev põhikiri on kinnitatud 07.08.2013
ASUTAJA LIIKMED

Ly Sillanurm allkiri

Riho Ment allkiri